Adatvédelem - Ovádi Péter

Adatvédelem


Ki kezeli az Ön személyes adatait?

Az adatok kezelője a Ovádi Péter országgyűlési képviselő

A személyes adatok kezelésének jogcíme, a kezelt személyes adatok köre és időtartama

A weboldal adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

 Kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama az egyes adatkezelések esetén:

  1. A https://ovadipeter.hu oldal látogatása esetén: a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen. Az IP címek és azok adatai az érintettel nincsenek összeköttetésben. Ezen adatokat a rendszer néhány percig tárolja.
  1. Hírlevél: hírlevélre történő feliratkozás esetén az e-mail cím megadása kötelező. Az adatkezelés időtartama az érintett kérésre történő törlésig tart.
  1. A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap esetén a weblap az Ön nevét és e-mail címét kezeli, amelynek célja a válaszadás. Az adatkezelési időtartama a cél megvalósulása. 

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén, azon belül Magyarországon tároljuk és dolgozzuk fel. 

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait kizárólag a képviselő és a képviselő láthatják. Személyes adatokat harmadik félnek az oldal kezelői nem adnak át, nem értékesíti vagy cseréli el marketing-, vagy egyéb célokból.

 Adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozást kizárólag az adatkezelő végzi.

 

 Az Ön jogai

 

Hozzáférési jog: 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor az adatkezelő automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga: 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. 

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, az adatkezelő által feldolgozott személyes adatainak törléséhez.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely jogos érdeke szerint történik. Nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A hírlevélről történő lemondás joga: A hírlevélről úgy mondhat le, hogy követi az erre vonatkozó utasításokat a hírlevél céljából küldött e-mailekben.

A korlátozás joga: Joga van kérelmezni, hogy az adatkezelő korlátozza személyes adatainak feldolgozását.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Adatvédelmi ügyekben is, mint más egyéb esetben, használja az oldalon található kapcsolatfelvételi űrlapot. 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: 

Ha úgy gondolja, hogy az adatkezelő a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

 

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés, és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárét.

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

Adatvédelmi hatóság:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Fax: 06 – 1- 391-1410

E-mail: [email protected]

Honlap: www.naih.hu